รายงานพิเศษ หอมหัวใหญ่เชียงใหม่ ถูกใจ ญี่ปุ่น

  
     รายงานพิเศษ หอมหัวใหญ่เชียงใหม่ ถูกใจ ญี่ปุ่น เฉพาะผลผลิตที่อำเภอแม่วางส่งออกไปแล้วกว่า 1,300 ตัน ขณะที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งวางมาตรการสกัดกั้นหอมหัวใจจากต่างประเทศ ป้องกันราคาหอมหัวใหญ่ในประเทศตกต่ำ
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผลผลิตหอมหัวใหญ่ทั้งประเทศมีประมาณ 53,200 ตัน บริโภคในประเทศ 72,000 ตัน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลูกหอมใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย ผลผลิตที่ได้ทั้งจังหวัดประมาณ 29,348 ตัน อำเภอที่ปลูกหอมหัวใหญ่ มากที่สุด คือ อำเภอแม่วาง ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงไปเป็นอำเภอฝางร้อยละ 36 ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 แล้วประมาณร้อยละ 40 คาดว่า จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 ปริมาณผลผลิตของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 26 ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้สั่งซื้อหอมหัวใหญ่จากอำเภอแม่วาง ส่งออกไปแล้วกว่า 50 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ จำนวน 1,300 ตัน
นายนำชัย เจียงวรีวงศ์ นายอำเภอแม่วาง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้ราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ โดยขอความร่วมมือไปยังกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้กำหนดมาตรการสกัดกั้นมิให้หอมหัวใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาในช่วงฤดูกาลผลิตและเร่งผลักดันการส่งออกไปต่างประเทศควบคู่ไปด้วย แจ้งขอให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้า โดยเฉพาะตามด่านการค้าชายแดน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานแจ้งเกษตรกร ให้ชะลอการขายช่วงราคาตกต่ำ ผู้ประกอบการภายในจังหวัด ยินดีให้ความร่วมมือเข้าไปรับซื้อ ในราคาไม่ต่ำกว่า 8 บาท ในหอมหัวใหญ่ เบอร์ 0-2 และสหกรณ์การเกษตรจะได้หาแนวทางในการซื้อเข้าเก็บในห้องเย็นอีกทางหนึ่ง ด้านผลผลิตหอมหัวใหญ่ของอำเภอแม่วาง คุณภาพดี เนื้อกรอบ รสชาติดี ซ้ำยังมีงานการวิจัยว่า หอมหัวใหญ่สามารถรักษาโรคบางโรคได้
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับผลผลิตหอมหัวใหญ่ของอำเภอแม่วาง จะเก็บเกี่ยวได้ก่อน ถัดไปเป็นอำเภอฝาง จากการหารือและการดำเนินการร่วมกันของภาครัฐและเอกชนครั้งนี้ คาดว่า จะช่วยทำให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของทุกฝ่าย ประกอบกับปีนี้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 26 จากข้อมูลหอมหัวใหญ่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการบริโภคในประเทศ อีกทั้ง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่น จะทำให้ผลผลิตหอมหัวใหญ่มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนได้
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:04 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่