ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

  
     คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้ไปต่อยอดในแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดต่อไป
ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรเลขานุการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เริ่มดำเนินการมา 3 ปีแล้ว ได้มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม เพื่อนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม การวิจัย ลงสู่ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เชียงใหม่ มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม แต่ต้องเพิ่มแนวคิดสมัยใหม่ อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เมื่อนำผลที่ได้ไปต่อยอดระดับจังหวัด ให้มีการพัฒนาโครงการต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
ที่ผ่านมา เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ได้นำเสนอแนวคิดในงาน GEW คือ ให้ผู้ประกอบการใหม่เกิดขึ้น เช่น นักศึกษาจบใหม่ ให้มีแนวทางอาชีพที่สร้างสรรค์ มีกิจการเป็นของตนเอง โดยได้รับความสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จัดงาน TEDX ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเชิญวิทยากรมาอย่างหลากหลาย ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี มาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานดีดีร่วมกัน
 
12 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:47 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่