ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออก ทั้งเรื่องความเชื่อมั่นของนักธุรกิจจากต่างประเทศ

  
     ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออก ทั้งเรื่องความเชื่อมั่นของนักธุรกิจจากต่างประเทศ และภาคการผลิตส่งตลาดในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่ผลิตป้อนห้างสรรพสินค้าใหญ่ใกล้จุดชุมนมยอดสั่งซื้อลดลงถึงร้อยละ 80
นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เริ่มส่งผลกระทบต่อการส่งออกแล้ว ทั้งด้านความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าต่างประเทศว่าสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้สินค้าทันตามเวลาหรือไม่ และการเดินทางเข้าประเทศของผู้ประกอบการค้าต่างประเทศ อาจจะชะลอไปก่อน โดยคาดว่าผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าจากต่างประเทศจะเดินทางเข้าประเทศน้อยลง จึงต้องพยายามเน้นที่กลุ่มอาเซียน และอาเซียนบวก 6 ซึ่งหากสถานการณ์การเมืองจบลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว ก็จะไม่กระทบมากนัก อย่างไรก็ตามได้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พยายามประชาสัมพันธ์ว่าสถานการณ์การเมืองกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ทั่วประเทศ โดยพบว่าผู้ผลิตที่ส่งสินค้าเข้ากรุงเทพมหานครและห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ที่มีการชุมนุม แทบไม่มีคำสั่งซื้อในระยะนี้ โดยยอดลดลงเกือบร้อยละ 80
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออกเช่นกัน ผู้ประกอบการได้ปรับกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน แสวงหาช่องทางการค้าใหม่ ใช้ระบบ อีคอมเมอร์ซช่วย เน้นตลาดเฉพาะ โดยแผนส่งเสริมผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มี 4 ใหม่ ประกอบด้วย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์-นวัตกรรมใหม่ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่-รุ่นใหม่ หาตลาดใหม่ และช่องทางการค้าใหม่
 
13 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:28 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่