แม่โจ้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพันธุ์พืชไร่พันธุ์ใหม่ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  
     นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพันธุ์พืชไร่พันธุ์ใหม่ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์พืชไร่พันธุ์ใหม่ จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ เพื่อทำเป็นถั่วงอก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เมล็ดโตกว่าพันธุ์ทั่วไป และเพาะให้งอกเป็นถั่วงอกได้ในระยะเวลาเพียง 3-4 วัน ผลงานปรับปรุงพันธุ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้ปลูกได้ในพื้นที่สูงพื้นที่ทุรกันดาร ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวมะลิ 105 เพื่อไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกนาปรังได้ ผลงานปรับปรุงพันธุ์โดย อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษตร อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร และพันธุ์ข้าวหอม เพื่อต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ผลงานปรับปรุงพันธุ์โดย อาจารย์ ดร.พรพัน ภู่พร้อมพันธุ์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นศูนย์ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งได้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายงานปรับปรุงพันธุ์พืชมาอย่างต่อเนื่อง
 
15 กุมภาพันธ์ 2557 , 19:35 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่