สถาบันวิจัยสังคม มช. เผยผลสำรวจคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ไม่ชอบใจนักท่องเที่ยวจีน

  
     สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ พบส่วนใหญ่ไม่ชอบใจนักท่องเที่ยวจีน พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลให้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนกำหนดมาตรการรับมือ
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนด้วยออกแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ โดยทำการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของประชาชนชาวเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายผู้ที่ใช้ Facebook ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2,220 ชุด จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความเห็นสนับสนุนในระดับสูงว่า นักท่องเที่ยวจีนก่อความรำคาญให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ ไม่เคารพ กฎ กติกา ข้อบังคับในสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัย
นางกรวรรณ สังขกร นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทำการสำรวจในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้น จากปี 2552 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในไทยประมาณ 7 แสนคน และในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 4.7 ล้านคน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นนี้ มาพร้อมกับผลกระทบและปัญหาต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในสายตาของคนท้องถิ่นนอกจากนี้ ยังมีการระบุจากการสำรวจความเห็นด้วยว่า การที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศอื่นๆ ลดน้อยลงไปด้วย เนื่องจากอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งการสะท้อนความเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการสำรวจความเห็นในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการรับมือหรือบริหารจัดการดูแลนักท่องเที่ยวจีน ไม่ให้เกิดผลกระทบและปัญหากับท้องถิ่น รวมทั้งเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย
 
23 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:16 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่