เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เร่งส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ปลูกกาแฟ

  
     เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เร่งส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เพื่อสร้างรายได้ และเป็นแนวทางการรักษาป่าให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
นายสโรจณ์พงศ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการ รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายในศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลอมก๋อย ภารกิจหลัก คือ การทำปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการปลูกกาแฟ พันธุ์อาราบิก้า และการเลี้ยงสัตว์ ที่เน้นมากที่สุด คือ การทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้วัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเกิดประโยชน์ ลดปัญหาการเผาขยะ ลดปัญหามลพิษหมอกควัน ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกพริก และข้าวสลับกันตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ทางศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลอมก๋อย ยังมีการเพาะกล้ากาแฟอาราบิก้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นำไปปลูก เพื่อสร้างรายได้ และเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ เนื่องจาก ต้นกาแฟ จะเจริญเติบโตในที่ร่มรำไร ไม่ต้องการแดดมาก นั่นหมายถึง ต้องมีสภาพป่าที่ดี ให้ร่มเงา ทางศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลอมก๋อย จึงส่งเสริมการปลูกกาแฟ เพื่อลดการทำลายป่า และรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์ ที่ผ่านมาประชาชนให้การตอบรับดี เกิน 3 ปี ก็จะสามารถเก็บผลผลิตขายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลอมก๋อย ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากต้นกล้าที่เพาะโดยศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลอมก๋อยแล้ว หากประชาชนสนใจ จะมีเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ ซึ่งขณะนี้ กาแฟอมก๋อย เริ่มมีการจำหน่ายผลผลิตแล้ว กาแฟมีรสชาติดี ไม่ต่างจากแหล่งปลูกกาแฟที่อื่นๆ
 
23 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:55 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่