จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานแม้แต่วันเดียว

  
     จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานแม้แต่วันเดียว ขณะที่ทุกภาคส่วนขานรับร่วมแก้ปัญหาเต็มที่
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานแม้แต่วันเดียว ขอให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ โดยจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทั้งระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอำเภอนายอำเภอเป็นประธาน โดยประสานกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน งดเผาในที่โล่ง นำเศษวัชพืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ตอซังข้าว ข้าวโพดมาทำปุ๋ยหมัก โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานพัฒนาที่ดิน จัดชุดวิทยากรออกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกอำเภอ เน้นหนักที่อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อยและแม่วาง เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกข้าวโพด โดยมีการนำมาตรการทางกฎหมายไปบังคับใช้ด้วย
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่เกือบทุกอำเภอได้ทยอยจัดกิจกรรมคลิกออฟ เพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ประกอบกับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
 
24 กุมภาพันธ์ 2557 , 12:07 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่