แม่โจ้โพลล์สำรวจพบ ชาวนา ร้อยละ 78 วิตกกังวลการจ่ายเงินจากโครงการรับจำนำข้าวที่ล่าช้า

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบ ชาวนา ร้อยละ 78.77 วิตกกังวลปัญหาการจ่ายเงินจากโครงการรับจำนำข้าวที่ล่าช้า และร้อยละ 47.70 แนะรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหา การจ่ายเงินในโครงการรับจำนำนี้โดยเร็ว
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของชาวนาทั่วประเทศ ในหัวข้อ “อนาคตจำนำข้าว อนาคตชาวนาไทย” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาจากโครงการรับจำนำข้าว จำนวน 767 ราย สรุปผลได้ดังนี้ ชาวนาส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.77 มีความวิตกกังวล ต่อการจำนำข้าว โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณในการนำมาจ่ายให้กับชาวนาและกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับเงินดังกล่าว ขณะที่ร้อยละ 21.23 ไม่มีความวิตกกังวล โดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาได้อย่างแน่นอน และเมื่อสอบถามต่อไปว่าหากมีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น พบว่าร้อยละ 38.97 บอกว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการแล้ว โดยให้เหตุผลว่าชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวน้อยและเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมากและประสบปัญหาได้รับเงินล่าช้า จึงควรให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว ร้อยละ 36.73 บอกว่ายังจะเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยให้เหตุผลว่าสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากให้มีโครงการต่อไปแต่ควรมีการจำกัดปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการและวงเงินในการรับจำนำข้าว และร้อยละ 24.30 ยังไม่แน่ใจ เพราะไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินมาจ่ายค่าข้าวหรือไม่
ต่อข้อสอบถามด้านความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น พบว่า ร้อยละ 84.91 เป็นห่วงเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ร้อยละ 53.35 ห่วงเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 45.11 คุณภาพข้าวลดลง ร้อยละ 44.13 ผลผลิตต่อไร่ลดลง และ ร้อยละ 34.63 จำนวนชาวนาที่ลดลง ไม่มีคนสืบทอดอาชีพทำนา
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 47.70 เสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำนี้โดยเร็ว ร้อยละ 23.86 บอกว่ารัฐบาลควรมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ไม่โยนความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ 18.35 แนะควรในการช่วยเหลือชาวนาในด้านอื่นๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต และร้อยละ 10.09 มีการชดเชยให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน
 
24 กุมภาพันธ์ 2557 , 12:08 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่