MOU มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัทบุรีรัมย์และพัฒนาอ้อยจำกัด เพื่อผลิตต้นพันธุ์อ้อยคุณภาพ

  
     นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้คิดค้นวิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์อ้อยด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ เคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล ล่าสุดได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทบุรีรัมย์และพัฒนาอ้อยจำกัด เพื่อผลิตพันธุ์อ้อยแสนต้นป้อนอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการผลิตต้นกล้าอ้อยด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทบุรีรัมย์และพัฒนาอ้อยจำกัด โดยมี รศ.ดร.ยงยุทธ์ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งบริษัทจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการต่อยอดพัฒนาผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ความร่วมมือในการผลิตต้นกล้าอ้อยด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ และ รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบริษัทมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลิตต้นกล้าอ้อยด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จำนวนแสนต้น โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนในราคาต้นละ 8 บาท รวมเป็นเงิน 8 แสนบาทถ้วน
สำหรับระบบการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวขนาดอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี 2554 โดยได้พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงต้นอ้อยให้ได้ปริมาณมากในคราวเดียวกัน หรืออย่างต่ำไม่น้อยกว่า 4 หมื่นต้นต่อรอบการผลิต ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรของประเทศ จากการทดลองปลูกต้นกล้าอ้อยเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าต้นอ้อยมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงกว่าร้อยละ 98 อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น เป็นตัวช่วยสร้างระบบการผลิตต้นพันธุ์พืชดีแก่เกษตรกรต่อไป ผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัล Gold Prize ในงานนักประดิษฐ์สตรีนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 และรางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน
 
25 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:04 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่