คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง

  
     คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ผลจากการเร่งลดปริมาณเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ไปแล้วกว่าร้อยละ 50 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในห้วง 80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2557 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 17-95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง ปานกลาง พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม จำนวน 103 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 887 ไร่ พบจุดความร้อน(Hotspot) สะสม จำนวน 130 จุด พบมากที่สุดที่อำเภอดอยเต่า 32 จุด รองลงมา คือ อำเภอฮอด อมก๋อย 23 จุด แม่แจ่ม 21 จุด จอมทอง 10 จุด เชียงดาว แม่วาง สันกำแพง 4 จุด แม่แตง ดอยหล่อ สะเมิง 2 จุด และสันทราย ฝาง เวียงแหง 1 จุด ทังนี้ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างถนน ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แจ้งให้แต่ละบ้านร่วมกันลดฝุ่น โดยให้รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน เพื่อเพิ่มปริมาณความชื้นในอากาศ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ ได้มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ถือเป็นแนวทางการลดปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้
 
25 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:45 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่