โครงการรับจำนำข้าวรอบที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่จำนำกว่า 140,000 ตัน ปัจจุบันมีข้าวคงค้างในโกดัง 9 โกดัง

  
     โครงการรับจำนำข้าวรอบที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่จำนำกว่า 140,000 ตัน ปัจจุบันมีข้าวคงค้างในโกดัง 9 โกดัง มีใบประทวนค้างรอสัญญารับเงินกว่าหมื่นรายเป็นเงินกว่า 800 ล้านบาท
นางนิยดา หมื่นอนันต์ หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556-57 จังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับจำนำทั้งสิ้น 34 แห่ง ยังคงเหลือที่ยังเปิดจุดรับจำนำอีก 2 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด และโรงสีวัชระกิจ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ผลการรับจำนำแยกเป็นโรงสีในพื้นที่ ใบประทวน 16570 ใบ ข้าวหอมมะลิกว่า 4 พันตัน ข้าวเปลือกเหนียวยาวกว่า 6 ,400ตัน รวมกว่า 69,000 ตัน โรงสีนอกพื้นที่ใบประทวน 21,710 ใบ ข้าวหอมมะลิกว่า 1,200 ตัน ข้าวเปลือกเหนียวยาวกว่า 69,000 ตัน รวมกว่า 70,000 ตัน รวมใบประทวนทั้งจังหวัด 33,222 ใบ และข้าวกว่า 140,000 ตัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จ่ายเงินทั้งหมด 16,321 ราย เป็นเงินกว่า 1,338 ล้านบาท และค้างสัญญาและรอรับเงิน 11,483 ราย รวมเป็นเงินกว่า 867 ล้านบาท
จังหวัดเชียงใหม่มีโกดังกลาง 9 แห่ง อยู่ที่อำเภอพร้าว 3 แห่ง อำเภอแม่อาย 5 แห่ง และอำเภอฝาง 1 แห่ง มีปริมาณข้าวคงเหลือ 209,440 กระสอบ
 
26 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:12 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่