นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง

  
    นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง เน้นบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ให้ความสำคัญกับน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคก่อน
ในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอเน้นย้ำเรื่องเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แทนแนวคิดเรื่องการเผา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้แต่ละพื้นที่แบ่งพื้นที่และภารกิจ พร้อมทั้งกำหนด หน่วยงานในการรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงาน สามารถนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาผสมผสานการทำงานร่วมกัน นำแนวทาง 2P2R มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหามิให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเข้มข้น คุมเข้มมิให้มีการเผานพื้นที่เสี่ยงช่วงวิกฤติหมอกควัน ภายใต้การทำงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจทุกระดับ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และดับไฟป่ามิให้ขยายวงกว้าง
ขณะที่การแก้ปัญหาภัยแล้งนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ เน้นการบริหารจัดการน้ำและการกระจายน้ำแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งระดับพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาล ประกอบด้วย น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้เร่งสำรวจน้ำต้นทุนในพื้นที่ เป่าล้างบ่อบาดาลเดิม ขุดบ่อบาดาลใหม่ เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ทั่วถึง น้ำเพื่อการเกษตร ให้ประสานจัดทำฝนหลวง เร่งสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยด่วน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย งดเว้นการทำนาปรัง จัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ขณะที่น้ำเพื่อระบบนิเวศน์ ให้วางแผนเปิด ปิดประตูน้ำและปล่อยน้ำจากเขื่อนให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุน เพื่อมิให้น้ำประปาได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มของน้ำทะเล ทั้งนี้ให้เน้นดูแลน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกก่อน ขอให้มีการทำ Mapping พื้นที่เกษตร เพื่อทราบระยะยาวว่าพื้นที่ใดปลูกอะไร ให้วางแผนบริหารจัดการน้ำต้นทุน มีกติกาการจ่ายน้ำที่เป็นธรรม ชัดเจน
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:18 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่