แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง
นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 จะครบวาระ 6 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ...... ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 กำหนดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 โดยมีคุณสมบัติหลัก คือ อายุ 40 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และจบปริญญาตรี สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักทะเบียนใกล้บ้าน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 กำหนดสถานที่เลือกตั้งไว้ 25 แห่งใน 25 อำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ต้องแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ก่อน คือ ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2557 หลัง คือ 31 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2557
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:16 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่