พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 36 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (ครั้งที่ 36) ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2557 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,534 คน แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 158 คน และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 4,362 คน ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 11 คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน และศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 5 คน โดยผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มะลิสุวรรณ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ สาขาพืชสวนประดับ ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร , ประธานบริษัท ปรีชาทรัพย์ในดิน, ประธานบริหารตลาดทะเลไทย บริษัท มหาชัยร่วมใจพัฒนา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท นางแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัทในเครือนิยมพานิชกรุ๊ป 9 บริษัท ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน นายศักดิ์ ลำจวน เจ้าของและผู้จัดการบ้านสวนโกหลัก (ผู้ปลูกอินทผลัมรับประทานผลสดแห่งแรกของไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน Prof. Dr. Michael R. Reed Director Office of International Programs for Agriculture University of Kentucky ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ ศิรินิรันดร์ อดีตหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร(เขตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นายอภิสิทธิ์ ธนสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์
ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3ราย ประกอบด้วยนายโกสิน ถือแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผลิต-ขายสุกรภาคเหนือ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ นายทองย้อย บัวศรี อดีตผู้บริหาระดับสูงของกรมพัฒนาที่ดิน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท นายเริงชัย สุวรรณ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าพืชไร่จังหวัดตาก อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพวิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 5 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง นายอนันต์ ปัญญาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต และนายศตพร พึ่งแรง
มหาวิทยาลัยแม่โจ.เชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ ผลิตบัณฑิตทาง้การเกษตร ด้วยอัตลักษณ์เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา ขยัน อดทน สู้งาน ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2477 จาก “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ” ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ใน ปี พ.ศ. 2539 จวบจนปัจจุบัน มีนักศึกษาประมาณ 19,000 คน มีการจัดการเรียนการสอน 11 คณะ 3 วิทยาลัย และ 2 วิทยาเขต (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
 
27 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:37 น. , อ่าน 1307  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่