นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่สร้างวิกฤติเป็นโอกาส แก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดการปัญหาขยะ และกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อสร้างเมืองแม่เหียะให้เป็นเมืองไร้หมอกควัน โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่เหียะ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทั้งนี้จากสถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งปัญหาสุขภาพของประชาชน การท่องเที่ยวต้องชะงัก และปัญหาเศรษฐกิจตามมา สาเหตุหลักของปัญหาหมอกควัน คือการเผาปรับหน้าดินของเกษตรกร การเผาวัชพืชริมทาง ไฟป่าและฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ รวมทั้งการการเผาขยะจำพวกกิ่งไม้ใบไม้ของคนในชุมชน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ก่อให้เกิดปัญหาขยะและกิ่งไม้ใบไม้ล้นเมืองโดยมีขยะทั่วไป 24 ตันต่อวัน กิ่งไม้ใบไม้ 3-5 ตันต่อวัน เคยมีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน ถึง 230 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้ออกเทศบัญญัติ หากผู้ใดเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ จะถูกปรับรายละ 2 พันบาท และมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านจัดตั้งโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ เริ่มจากชุมชนอุโบสถและชุมชนป่าจี้ 100 ครัวเรือน โดยประสานขอใช้ที่ดินของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดทำธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ นำใบไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ แบ่งให้สมาชิกและจำหน่าย ส่วนกิ่งไม้ก็จะคัดส่งบ้านถวายเพื่อทำงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก ที่เหลือก็จะนำไปเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ไล่แมลงศัตรูพืช โดยชาวบ้านที่นำขยะมาฝากกับธนาคารจะได้รับปุ๋ยหมักตอบแทนในอัตราแลกเปลี่ยนกิโลกรัมละ 10 บาท นับเป็นการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังทำเป็นแปลงเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาดูงานด้วย ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ และปล่อยปลาลงในบ่อเลี้ยงปลา ด้วย
 
28 กุมภาพันธ์ 2557 , 12:34 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่