สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมประจำปี 2557 ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

  
     สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมประจำปี 2557 ในหัวข้อ ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เป้าหมาย เพื่อมุ่งขยายต่อผลการวิจัยของ สวทช.ภาคเหนือ ลงสู่ชุมชน
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เปิดงาน ประชุมประจำปี 2557 สวทช.ภาคเหนือ ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่สำเร็จแล้ว และมีสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ นำไปต่อยอดใช้จริง โดยเฉพาะกับชุมชน เช่น ผลงานที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา คือ การนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด มาเป็นอาหารเลี้ยงโคขุน ซึ่งในอนาคตก็จะเข้าสู่การผลักดันแบบครบวงจร เป็นโคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ สมุนไพรหญ้าหมอน้อยเลิกบุหรี่ ได้มีบริษัทเอกชนสนใจนำไปขยายผลต่อ ขณะเดียวกัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานวิจัยสมุนไพรหญ้าหมอน้อยเลิกบุหรี่ ก็ได้มีอบรมผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่โดยสมุนไพรหญ้าหมอน้อย ขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของอำเภอสารภี ได้คัดคนที่ต้องการเลิกบุหรี่เข้ามาร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่า งานของ สวทช. ภาคเหนือ ได้มุ่งขยายผลต่อไปยังชุมชน
ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า สำหรับในปี 2557 สวทช.ภาคเหนือ จะมุ่งเน้นการวิจัยที่ลดการเผา พลังงานทดแทน ปศุสัตว์ การใช้อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมที่เก่าแก่
 
28 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:12 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่