จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นด้านต่าง ๆ มีกิจกรรมมากมาย

  
     นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสตรีร่วมงานนับพันคน โดยนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า งานดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมกับบุรุษในทุกด้านและทุกระดับของสังคม ทั้งครอบครัว ชุมชน และประเทศ สร้างเจตคติของสังคมในการคำนึงถึงศักกดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร่วมกันพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีกลุ่มสตรีจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมนับพันคน มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาสสตรีอำเภอ ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งสิ้น 66 คน มีการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 เป็นต้นมา เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่มีประวัติยาวนาน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ประเทศไทย ก็ให้ความสำคัญกับสตรี โดยรัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับสตรีทั้งประเทศ โดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยจังหวัดเล็กได้รับงบประมาณ 70 ล้านบาท ขนาดกลาง 100 ล้านบาท และจังหวัดขนาดใหญ่ 130 ล้านบาท
 
8 มีนาคม 2557 , 13:19 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่