ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีค่าเกินมาตรฐาน

  
     ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีค่าเกินมาตรฐาน แต่ก็เกิดปรากฎการณ์ฟ้าหลัวจนมองแทบไม่เห็นดอยสุเทพ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน ระวังลมกระโชกแรงในระยะใกล้นี้
สถานการณ์มลพิษหมอกควันในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เกินมาตรฐาน โดยพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 100.53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 111.04 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามพบว่าเกิดปรากฎการณ์ฟ้าหลัวในตอนกลางวันจนแทบมองไม่เห็นดอยสุเทพ
ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์สภาพอากาศช่วงระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2557 ความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ท่าให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่าหรับภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในช่วงวันที่ 10-13 มีนาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับ ผลกระทบต่อการเกษตร สภาพอากาศที่แห้ง ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจ่าพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ควรดูแลให้น้ำย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตด้อยคุณภาพ ระยะนี้มีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานหากมีความจ่าเป็นควรสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคลมแดด
 
8 มีนาคม 2557 , 19:03 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่