เปิดคลินิกจิตสังคม และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

  
     ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดคลินิกจิตสังคม และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อคุ้มครองสิทธิของจำเลยและประชาชนผู้มาติดต่อศาลให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานเปิดคลินิกจิตสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีของศาล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วองค์กร สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก พร้อมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ศาลยุติธรรมสามารถอำนวยความยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามคำสั่งศาล ในคดีโทษเล็กน้อย คดีความรุนแรงในครอบครัว คดียาเสพติดในกลุ่มของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งได้รับการอบรมจากนักจิตวิทยา ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการเยียวยาทางจิตใจและได้รับการบำบัดที่ถูกวิธี พร้อมการส่งต่อการรักษาเพื่อให้เลิกจากยาเสพติดในโรงพยาบาลภาครัฐ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมโดยปกติสุข รายงานสถานการณ์คดีปัจจุบันใช้ในศาล การอ่านคำสั่งคำร้องปล่อยชั่วคราวระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค 5 และศาลจังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบจอภาพและระบบรายงานสถานการณ์ คดีฝากขังในลักษณะการประชุมทางจอภาพ กับสถานีตำรวจในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ บันทึกคำสั่งอื่นๆ ของศาล และรายงานผลการส่งคำคู่ความในโปรแกรมคำสั่งคำร้องและผลหมาย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา พุทธศักราช 2557-2558 ด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยมุ่งอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของจำเลยและประชาชนผู้มาติดต่อศาลให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
 
9 มีนาคม 2557 , 18:33 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่