จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งประเทศอาเซียน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบหนึ่งประเทศ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งประเทศอาเซียน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบหนึ่งประเทศ และดึงความเด่นของมหาวิทยาลัยมาเป็นเจ้าภาพ รองรับประชาคมอาเซียน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งคือมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยรวมกัน 10 แห่ง จึงมีแนวคิดวางแผนร่วมกันในเชิงวิชาการ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีหลากหลายมิติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐและเอกชนในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์และลงทุนในประเทศอาเซียน โดยจะแบ่งความรับผิดชอบ 1 มหาวิทยาลัย 1 ประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลให้กับทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการที่จะติดต่อสร้างความสัมพันธ์ ติดต่อธุรกิจ กับประเทศอาเซียน ขณะเดียวกันจะให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพตามจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้เน้นด้านเกษตร มหาวิทยาลัยเชียใหม่เน้นการแพทย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเน้นด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ขณะที่ทุกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการร่วมกัน
นอกจากนี้จะมีการจัดทำข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นคว้า โดยในวันที่ 4 เมษายน 2557 จะเชิญนายโอฬาร ชัยประวัติ และนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยจะเชิญกงสุลใหญ่ของแต่ละประเทศในเชียงใหม่ซึ่งมีประมาณ 20 ประเทศ มารับฟัง ร่วมกับนักธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน และจัดกิจกรรม Kick Off เมื่อตั้งคณะทำงานแล้ว ก็จะร่วมกันคิดโครงการว่าจะทำอะไร ในแต่ละมิติ วางกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
 
10 มีนาคม 2557 , 14:47 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่