พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด ผู้เรียนจบสายอาชีพ ยังเป็นที่ต้องการของตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักศึกษา
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และการประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอาชีพของนักเรียน ภายในความร่วมมือของหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ค่านิยมอย่างหนึ่งในสังคมไทยปัจจุบัน คือ ผู้ปกครองมักส่งลูกหลานเข้าเรียนสายสามัญแล้วต่อปริญญาจบ จนทำให้สายอาชีพขาดแคลน เพราะนักศึกษาที่เรียนสายอาชีพ จะมีประสบการณ์การทำงาน บางครั้งมีรายได้ดีกว่าจบปริญญาแล้วไม่มีประสบการณ์ ครูและผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตความถนัดของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียน หากนักศึกษาไม่ชอบสายสามัญ ก็ให้เรียนสายอาชีพ ซึ่งจบมามีงานทำเช่นกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือดังกล่าวต้องอาศัยการประชุมร่วมกัน ทั้งนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสื่อสารต่อไปยังผู้ปกครองและนักศึกษา เพราะการศึกษาสายอาชีพ เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม เป็นสายขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาด
 
10 มีนาคม 2557 , 17:16 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่