คุณภาพอากาศในภาคเหนืออยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  
     คุณภาพอากาศในภาคเหนืออยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบค่า PM10 เกินมาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรณรงค์สร้างความชื้นในอากาศและขอความร่วมมืองดการเผาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ห้วง 80 ของการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน มาถึงครึ่งทางแล้ว
กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน10 ไมครอน (PM10) มีค่าระหว่าง 17 - 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่จุดตรวจวัดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากันที่ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนจุดตรวจวัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์โดยรถโมบาย ค่า PM10 เท่ากับ 17 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานแม้แต่วันเดียว ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน แต่ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เนื่องจากห้วงเวลา 80 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ยังเหลืออีกครึ่งทาง มีการประชุมกันทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ไปตามบ้านเรือนเพื่อขอความร่วมมือให้บ้านเรือนต่างๆ สร้างความชุ่มชื้นและขอความร่วมมืองดการเผา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี
ในส่วนของปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกอำเภอได้เร่งตรวจสอบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา
 
10 มีนาคม 2557 , 17:32 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่