พิธีปฏิญาณตนและการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตนและการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิร้อยละ 75
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตนและการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย ปฏิบัติตามกระบวนการของการเลือกตั้งอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ กรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า การรณรงค์ดังกล่าวต้องการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงตามกฎหมาย ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ประชาชนไปใช้สิทธิด้วยความเป็นอิสระ ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 มีอำนาจมากกว่าปี 2540 ทั้งอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และตรวจสอบหลายอย่าง การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ยังมีผลต่อคดีที่ยังค้างในศาล 2-3 คดี หากการเลือกตั้งเสร็จสมาชิกวุฒิสภาคงไปทำหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วย จึงคาดว่าการแข่งขันจะเข้มข้น และตั้งเป้าจะมีผู้ไปใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ 75
ในการนี้ได้มีการลงนามในสัตยาบรรณ รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หลังจากนั้นได้นำผู้สมัครทั้งหมดไปชี้แจงข้อกฎหมาย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสมพงศ์ ค่ายคำ หมายเลข 2 นายเพทาย เตโชฬาร หมายเลข3 นายอดิศร กำเนิดศิริ หมายเลข 4 นายชำนาญ จันทร์เรือง หมายเลข 5 นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ หมายเลข 6 นายถาวร เกียรติไชยากร หมายเลข 7 นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ หมายเลข 8 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ หมายเลข 9 นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ หมายเลข 10 ร้อยตำรวจตรีสมพล เกษมมาลา หมายเลข 11 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ หมายเลข 12 นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ และหมายเลข 13 นายบุญทา ไชยเลิศ
 
11 มีนาคม 2557 , 11:50 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่