สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนรองรับภัยแล้งเต็มที่

  
     สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนรองรับภัยแล้งเต็มที่ ปริมาณน้ำยังมีเพียงพอในการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อใช้ผลิตประปาในเขตเมืองเชียงใหม่
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีน้ำคงเหลือร้อยละ 75 ของความจุเก็บกัก หรือ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 40 ของความจุเก็บกัก หรือ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง ยังเพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตรในพื้นที่ชลประทานตามที่วางแผนไว้ ในส่วนของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีการระบายน้ำลงมาช่วยลำน้ำปิง วันละประมาณ 1,100,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ยังคงมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ที่จะใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค การจัดทำน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตประปาของเมืองเชียงใหม่ ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ ได้มีการสำรองน้ำไว้แล้วเช่นกัน สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 38 น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย สำหรับอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีปัญหา คือ พื้นที่ทางโซนตอนใต้ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ มีน้ำเหลือร้อยละ 40 อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อำเภอแม่วาง มีน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 25 ในพื้นที่บริเวณนี้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ มีบางพื้นที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ภัยแล้งไปบ้างแล้ว ได้แก่ อำเภอดอยเต่า ดอยหล่อ อมก๋อยและแม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านท้ายจังหวัดเชียงใหม่ มีการเก็บกักน้ำไว้น้อย เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปีนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ทั้งหมด 58 เครื่อง ไว้สำหรับช่วยเหลือในพื้นที่เกษตรต่างๆ
 
11 มีนาคม 2557 , 18:12 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่