การประชุมวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556

  
     สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 พร้อมมอบรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรสายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบรางวัลสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ส.บ.ม.ท. SAAT AWARDS ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ การบริหารจัดการ นวัตกรรม แผนงานและประกันคุณภาพ กิจการนักเรียน บุคคล ธุรการ การเงินและพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และงานด้านสัมพันธ์ชุมชน การคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติ ภาคเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลดังกล่าว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรสายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาภายในสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นและมีความประพฤติด้านการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม รวมทั้ง สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี
 
13 มีนาคม 2557 , 11:50 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่