คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องไตวายเรื้อรัง พร้อมแนะแนวทางการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต
อาจารย์นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี สหพันธ์กองทุนไตนานาชาติและสมาคมโรคไตนานาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันไตโลก โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สถานพยาบาลทั่วประเทศ และสถาบันที่เกี่ยวกับโรคไตทั่วโลก จะจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันโรคไต ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่รับการบำบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2540 รวมทั้งการเข้าถึงบริการบำบัดทดแทนไตในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2550 ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับเป็นปัญหาสาธารณสุขและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การหาแนวทางป้องกันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมิให้กลายเป็นไตวายเรื้อรังเร็วเกินควร หรือชะลอความเสื่อมของไต โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จึงต้องจัดการ ดูแล และการจัดระบบบริการสุขภาพในเชิงรุก ซึ่งจำเป็นต้องทำอย่างบูรณาการเพื่อให้ผลการป้องกันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ โรคไต เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคไต การตรวจปัสสาวะ การวัดระดับน้ำตาลในเลือด การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร การให้คำปรึกษาเรื่องโรคไตโดยอายุรแพทย์โรคไต การตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุโดยอายุรศาสตร์โรคไต และการสาธิตการทำอาหาร ลดเค็ม ลดไขมัน ลดโปรตีนโดยโภชนาการ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
 
13 มีนาคม 2557 , 17:23 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่