งานสุดยอดผลิตภัณฑ์สตรี ของดี 25 อำเภอ

  
    
ตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ 115 ผลิตภัณฑ์นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย ในงานสุดยอดผลิตภัณฑ์สตรี ของดี 25 อำเภอ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ สุดยอดผลิตภัณฑ์สตรี ของดี 25 อำเภอ ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนตั้งแต่ปี 2555 สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี และองค์กรสตรี สร้างภาวะผู้นำและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี โครงการดังกล่าวเกิดจากดำริของนายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะคัดเลือกกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เด่นระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีภาพลักษณ์ ระบบการบริหารจัดการและระบบการผลิตที่ดี ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาไปสู่การส่งออกเพื่อยกระดับกลุ่มอาชีพสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ระดับสากล และตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียน งานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเสริมสร้างคุณค่าและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกกองทุนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากบุคคลทั่วไปจนสามารถเป็นแหล่งรายได้และอาชีพของกลุ่มสมาชิกกองทุนได้ต่อไป
งานดังกล่าวนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรของแต่ละอำเภอรวม 115 ผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย ในงานยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วย
 
13 มีนาคม 2557 , 18:04 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่