การสัมมนาวิชาการ โครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากประเทศต่างๆ เรื่อง โครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดระบบขนส่งในเขตเมืองเชียงใหม่แบบปลอดเครื่องยนต์
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพ สำนักนโยบายและแผนงานการจราจรและขนส่ง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง จัดสัมมนาวิชาการ โครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม เข้าร่วม
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ศึกษาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเดินเท้า การขี่จักรยานอย่างปลอดภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย มีอัตราค่าเดินทางที่เหมาะสม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชน ทั้งทางถนนและทางราง ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบอื่นและยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ไว้ ซึ่งในเขตเมืองเชียงใหม่มีความเอื้ออำนวย ขณะนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ปรับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ เตรียมนำสายไฟบนถนนพระปกเกล้าลงใต้ดิน การปรับปรุงสภาพถนนรอบเขตเมือง และกำลังจะตกแต่งประดับไฟ 4 แจ่ง 5 ประตูในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงกลางคืน การสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคต
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าว ส่งไปยังจังหวัดเพื่อพิจารณาแล้ว
 
24 มีนาคม 2557 , 16:58 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่