ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี 2557

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ถึง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ที่ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวง สาธารสุข กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการ “จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ครบ 59 พรรษา และรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตเพื่อออกกำลังกาย ส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ข้อแนะนำของกรมอนามัย รวมถึงสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปมีการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากผลสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนไทยในปี 2554 พบว่ามีการออกกำลังกายเพียงร้อยละ 26 หรือ 15 ล้านกว่าคน ลดลงจากปี 2550 ที่มีเกือบร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ กำลังใช้ชีวิตบนความเสี่ยงต่อโรคไร้เชื้อเรื้อรัง
สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี” ประจำปี 2557 ในจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นที่สวนสุขภาพศรีสันต์ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ไปจนถึง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในงานมีกิจกรรม พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการเรื่อง รอบเอว โรคอ้วนลงพุง การบรรยาย ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมนันทนาการ
 
25 มีนาคม 2557 , 13:35 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ สวท. เชียงใหม่