สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเวทีภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็น

  
    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย หวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 14 จังหวัดภาคเหนือ แสดงความเห็นและนำมาปรับปรุงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณู จำนวน 5 ร่าง ซึ่งร่างกฎหมายต่างๆ จะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการออกกฎหมายดังกล่าว จึงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายด้านพลังงานพลังงานปรมาณูสู่การปรับปรุงที่สมบูรณ์ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก 14 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเวทีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต ครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป เป้าหมายเพื่อนำข้อมูลจากการแสดงความเห็น นำมาปรับปรุงร่างกฎหมายด้านพลังงานปรมาณูให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ต่อไป
สำหรับ ร่างกฎหมาย จำนวน 5 ร่าง ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการเมื่อเลือกดำเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุลง และร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 
27 มีนาคม 2557 , 14:41 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่