สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อรายงานบรรยากาศและผลการเลือกตั้ง สว. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบบูรณาการ
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อเป็นศูนย์รายงานบรรยากาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 บรรยากาศการลงคะแนนของประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งบรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้ง การนับคะแนนและผลคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 http://region3.prd.go.th/2011/KKK.php เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการไปลงคะแนนเลือกตั้งตามหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยบูรณาการสถานีวิทยุกระจายเสียง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 10 สถานี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประมวลข้อมูลข่าวสารออกสู่สายตาประชาชนตลอดช่วงเวลาการเลือกตั้งจนกระทั่งสิ้นสุดการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
นอกจากนี้ยังมีการจัดรายการวิทยุ Multi radio by net ที่สามารถเห็นภาพได้ทั้ง 10 สถานในแบบ Real Time เพื่อทราบข้อมูลของทั้ง 8 จังหวัด ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น.และ 17.00-18.00 น.หลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งด้วย โดยประชาชนสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่
 
29 มีนาคม 2557 , 13:27 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่