ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ นายอดิศร กำเนิดศิริ มาเป็นอันดับที่ ๑

  
     ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ นายอดิศร กำเนิดศิริ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๓ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับที่ ๑
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายอดิศร กำเนิดศิริ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข ๓ มีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่ ๑ ห่างจากผู้สมัครอันดับที่ ๒ เกือบเท่าตัว โดยนายอดิศร กำเนิดศิริ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาก่อนลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ นายอดิศร กำเนิดศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ คู่สมรส คือ นางยุพิน กำเนิดศิริ ภูมิลำเนา เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพ ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Public Administration (MPA) : The American University , Washinton D.C.,USA. การอบรมที่สำคัญ เช่น หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๑ หลักสูตร Development of Training Techniques : Sydney , Australia และ หลักสูตร Project Management Techniques : Germany การดูงานที่สำคัญ เช่น ดูงานการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่สหรัฐอเมริกา และดูงานตามหลักสูตรนายอำเภอ ที่ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษ ประวัติการทำงาน ๓ตำแหน่งล่าสุด ได้แก่ ปี๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และก่อนลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผลงานดีเด่น สอบได้ที่ ๑ ของหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๘ ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีบุคลิกผู้นำดีเด่น ของหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๘ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๔๕ รณรงค์ให้อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นอำเภอปลอดยาเสพติด อำเภอแรกของจังหวัดมหาสารคาม และได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๐
 
31 มีนาคม 2557 , 10:38 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่