วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณุปการ แก่ประเทศและประชาชนด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการต่างประเทศ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาในด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทั้งยุโรปและอเมริกา ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชตราบจนปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ประจักษ์ชัด ในรัชสมัยของพระองค์ บ้านเมืองมีความมั่งคั่งยิ่งกว่ายุคใดๆ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ข้าราชการได้เบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ทรงเกื้อกูลการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกว่า 30 พระอาราม ทรงสร้างพระคัมภีร์ไตรปิฎก ทรงจารึกความรู้นานาชนิดไว้ที่วัดพระเชตุพน ทรงทุ่มเทป้องกันข้าศึก รักษาดินแดนไว้ ทรงทำลายฝิ่น ยาเสพติดร้ายแรงให้หมดไปจากประเทศ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงเก็บรักษาไว้ในถุงแดงหลายหมื่นชั่งแก่แผ่นดิน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ.112
 
31 มีนาคม 2557 , 13:35 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่