ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

  
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 4 รายคือ พันตำรวจเอกสิทธิชัย ทนันไชย ผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย นายสมมิตร สิงห์ใจ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แจ่ม และนายนิรันดร์ มณีวรรณ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านดงดำ นอกจากนั้นยังได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ 17 ราย คือ นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด นางสาวสิดาพัณณ์ ยุตบุตร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหางดง นายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายสามภพ กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายสมาน โปธิปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวบูรพา นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม นางมาลี บุญเทพ ครูชำนาญการพิเศษบ้านเวียงหวาย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายวิชิต พิทาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองแขก นายอินสอน หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง นายธวัช นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แจ่ม นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบ่อหิน นายเรืองฤทธิ์ ไพบูลย์ ลูกจ้างประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางวนิดา จอยศิริ ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลแม่แจ่ม และนายสายัณห์ จันทร์อ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2557 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการคนอื่นต่อไป
 
31 มีนาคม 2557 , 13:38 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่