เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวที รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง

  
     เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวที รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง เตรียมล่าล้านรายชื่อเปลี่ยนประเทศไทย
เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคเหนือ จัดเวที "รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง" 15 จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้เคลื่อนขบวนไปสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณ และทำพิธียื่นข้อเสนอต่อตัวแทนพรรคการเมืองและกลุ่มพลังทางสังคม เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้คำขวัญ "ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ต้องผ่านกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง" รวมไปถึงกฎหมายของประชาชนอีกหลายฉบับ เสนอทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยต้องปฏิรูปที่โครงสร้าง ลดอำนาจรัฐ กระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น พร้อมผลักดัน พระราชบัญญัติบริหารจังหวัดปกครองตนเอง เน้นการกระจายจากรัฐสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ทั้งนี้เครือข่ายไม่ต้องการอิงกับขั้วการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากว่าต้องการนำเสนอต่อทุกฝ่ายเพื่อให้หันมาแก้ไขปัญหาสังคมที่ต้นเหตุอย่างจริงจัง โดยได้ยื่นข้อเสนอดังนี้ การปฏิรูปประเทศไทยต้องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการเมือง ลดอำนาจรัฐส่วนกลาง คืนอำนาจให้กับชุมชนท้องถิ่นปกครองตนเอง ให้ประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในลักษณะจังหวัดปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีสภาท้องถิ่นและสภาพลเมือง ในทุกจังหวัด เครือข่าย คชสป. ภาคเหนือ จะร่วมสนับสนุนและผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและเครือข่ายฯ ให้ประกาศใช้โดยเร็ว . ผลักดันกฎหมายภาคประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองให้สำเร็จบรรลุ เช่น พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร เป็นต้น โดยจะร่วมกันสานพลังภาคีทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นขบวนการและต่อเนื่อง
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คชสป. ภาคเหนือ และภาคีจะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเคลื่อนไหวปักธง “หนึ่งล้านรายชื่อเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อเสนอ (ร่าง) พรบ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเองพร้อมกัน ทุกจังหวัดภาคเหนือ และประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลทุกรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย อย่างจริงจัง ด้วยความจริงใจ โดยให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะต้องมีส่วนร่วมจากภาคองค์กรชุมชนและประชาสังคมที่ชัดเจน และก้าวข้ามการนำประเด็นนี้ไปเป็นประเด็นทางการเมือง เพื่อตนเองและพวกพ้อง การยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะยื่นต่อพรรคการเมืองทุกพรรคและนำเสนอต่อสังคมสาธารณะเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปประเทศร่วมกันต่อไป
 
7 เมษายน 2557 , 15:36 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่