ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ เผยแพร่ผลงานวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ ภาควิชา และสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสัตวศาสตร์ สัตวบาล และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้จัดประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ เสริมสร้างคุณภาพงานวิจัย ผลักดันสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหน่วยงานและบุคลากรในวงการปศุสัตว์ ตลอดจนร่วมผลักดันสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งประเทศไทยผลิตปศุสัตว์จำหน่ายส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก การประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนาเตรียมพร้อมศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนด้วย
ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และวงการปศุสัตว์ ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือกันของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตวศาสตร์และปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ และพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรวิชาชีพทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
 
8 เมษายน 2557 , 14:37 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่