จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำและสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีการฝึก 4 ขั้นตอน ได้แก่ การฝึกอบรมครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 440 คน ฝึกระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำและสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้า (ชรบ.) รุ่นแรกหมู่บ้านละ 5 คน 2,040 หมู่บ้าน จำนวน 10,200 คน และรุ่นที่สองฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพิ่มอีก หมู่บ้านละ 5คน 2,040 หมู่บ้าน จำนวน 10,200 คน การฝึกอบรมภาคกองพลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยจะแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนเหนือใช้พื้นที่ของอำเภอฝางเป็นศูนย์กลาง โซนกลางใช้พื้นที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 เป็นศูนย์กลาง และโซนใต้ใช้พื้นที่อำเภอจอมทองเป็นศูนย์กลาง และการฝึกอบรมสมาชิก อส. ประเภทสำรอง จำนวน 2,000 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพพลังมวลชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งบทบาทหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จะอยู่เวรรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตรวจตระเวน รักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังรักษาสถานที่สำคัญ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน รายงานเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะซึ่งมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
9 เมษายน 2557 , 17:10 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่