ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 500 คน ชุมนุมเรียกร้องเตรียมยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้เพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยม

  
     นายวิธทยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และนายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในฐานะประธานสาขาภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วภาคเหนือ 16 จังหวัดกว่า 500 คน ชุมนุมรวมตัวกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดละ 1 เขต เพื่อมาดูแลงานการศึกษาระดับมัธยม โดยกล่าวว่าที่ผ่านมาปัญหาการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานการวิจัยของนักวิชาการระบุว่าคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ำลงนั้น สาเหตุเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเดิม มาใช้โครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งมีการยุบรวมหน่วยงานการศึกษาที่ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ให้มาอยู่ใน 175 เขตพื้นที่การศึกษา ทำให้พื้นที่การพัฒนาวิชาการของนักเรียนมัธยมแคบลง ไม่สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่วงกว้าง อีกทั้งครูไม่ได้รับการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการสอนอย่างเหมาะสม ขาดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ การบริหารใช้อำนาจสั่งการจากส่วนกลาง ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สมาคมฯจึงจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาและประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มอีกจังหวัดละ 1 เขตเพื่อมาดูและการจัดการศึกษาระดับมัธยมโดยตรง สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยยืนยันเจตนารมย์ผลักดันเรื่องดังกล่าวภายใต้คำขวัญสู้ไม่ถอย รบไม่เลิก และได้จัดตั้งองค์กรภายในจังหวัดเพื่อเคลื่อนไหวติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมได้วางเครือข่ายประสานงานทั่วประเทศ โดยได้มีการรวบรวมรายชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สนับสนุนจำนวน 4-5 ชุดเพื่อยื่นต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย
 
20 พฤศจิกายน 2549 , 15:25 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่