สวนโครงการหลวง จัดแสดงความหลากหลายของพืชเมืองหนาว มุ่งเน้นแสดงงานวิจัยและพัฒนาผลผลิตจากที่สูง การรักษาป่าต้นน้ำและคุณภาพชีวิตชาวเขา

  
     การจัดแสดงสวนโครงการหลวง ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 นับเป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงโครงการพัฒนาคุณภาพของชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2512 ทั้งนี้ได้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนเอ แสดงให้เห็นถึงหมู่บ้านชาวเขาก่อนการก่อตั้งโครงการหลวง ซึ่งเป็นบ้านที่ทำขึ้นอย่างง่าย ๆ โดยใช้วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ พืชที่ปลูกในขณะนั้น ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ผักกาด แครอท และฝิ่น ในโซนบี เป็นหมู่บ้านเดิมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีระบบสุขอนามัย ไฟฟ้า โทรศัพท์ โรงเรียน หน่วยอนามัย ร้านค้าหมู่บ้าน ตลอดจนความหลากหลายของดอกไม้หรือพืชเมืองหนาว
ส่วนที่โซนบีเป็นการจัดแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ นอกจากนี้ในโซนดี จะเป็นตัวอย่างของพืชพันธุ์โครงการหลวงที่กำลังดำเนินการวิจัยและบางส่วนได้นำออกส่งเสริมแก่เกษตร และที่พลาดไม่ได้ในโซนสุดท้ายก็คือการเยี่ยมชมร้านของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งจะได้เห็นชนิดของสินค้าที่หลากหลายและมีโอกาสที่จะซื้อของที่ระลึกกลับบ้านด้วย
 
21 พฤศจิกายน 2549 , 14:21 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่