สวนนิทรรศการโครงการหลวง หนึ่งในสวนที่มกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานจะเสด็จทอดพระเนตร ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ภายใต้แนวคิด กำจัดการปลูกฝิ่น ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก

  
     เมื่อมาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด คือสวนนิทรรศการโครงการหลวง ซึ่งได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด กำจัดการปลูกฝิ่น ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก โดยจำลองภาพการปลูกฝิ่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาบนพื้นที่สูงในอดีต เปรียบเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าของการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ทดแทนการปลูกฝิ่น การพัฒนาซึ่งความเป็นอยู่ของชาวเขา และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการหลวง ภายใต้พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร โดยมูลนิธิโครงการหลวงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำ และจัดพืชพันธุ์ไม้เด่น ๆ จากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดมาจัดแสดงอย่างผสมกลมกลืน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา และเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายหลังที่โครงการหลวงเข้าไปพัฒนาชีวิต โดยมีไม้ผลที่ให้ผลผลิตคือท้อ บ๊วย พลัม สาลี่ นอกจากนั้นยังมีพืชพันธุ์ของโครงการหลวงที่ถูกพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ผลิตและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการส่งเสริมให้ประชาชนบนพื้นที่สูงพัฒนาอาชีพ ห่างไกลจากการปลูกพืชเสพติด บริเวณใกล้ ๆ กันนั้น ยังได้มีส่วนจัดจำหน่ายผลิตผลโครงการหลวงที่ผ่านการแปรรูป เช่น ชา กาแฟ สลัดโครงการหลวง พืชผัก ผลไม้ และสินค้าหัตถกรรม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน มีกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 และสวนนิทรรศการโครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีกำหนดการว่าจะเสด็จทอดพระเนตรเพื่อศึกษาแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ราชอาณาจักรภูฏานที่มีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกัน
 
22 พฤศจิกายน 2549 , 14:45 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่