ชาวต่างชาติประทับใจและชื่นชมในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถพัฒนาอาชีพชาวเขาและประชาชนบนพื้นที่สูง กำจัดการปลูกพืชเสพติด

  
     ที่สวนนิทรรศการโครงการหลวง ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนเข้าไปไม่ขาดระยะ โดยต่างกล่าวว่า เมื่อมาที่สวนดังกล่าวแล้วได้เห็นวิวัฒนาการของชีวิตชาวไทยภูเขาที่ผ่านการพัฒนาภายใต้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกำจัดการปลูกฝิ่น ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาที่บริเวณประตูทางเข้า หลังจากนั้นเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณงานจะพบกับวิวัฒนาการของบ้านชาวไทยภูเขาทั้งก่อนและหลังการพัฒนาอาชีพ บริเวณใกล้กันจะมีพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาวซึ่งจัดวางได้อย่างเหมาะสมลงตัว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนต่างชื่นชมในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำมาถ่ายทอดผ่านการจัดสวนที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินและได้ความรู้ อีกทั้งได้เรียนรู้แนวพระราชดำริได้อย่างเหมาะสมลงตัว นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพชาวเขาได้ที่สวนนิทรรศการโครงการหลวง ที่สวนองค์กร ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยพลาดไม่ได้กับอาคารรูปทรงหมวกที่จัดแสดงพืชพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนสายพันธุ์จนเป็นพืชเศรษฐกิจ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชาวเขา ในบริเวณเดียวกัน
 
22 พฤศจิกายน 2549 , 15:35 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่