ปตท.สผ.จัดโครงการสร้างคนค้นหาปิโตรเลียม

  
    ปตท.สผ.จัดโครงการสร้างคนค้นหาปิโตรเลียม เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นำร่อง 12 โรงเรียนทั่วประเทศ
นายลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ ปตท.สผ.สร้างคนค้นหาปิโตรเลียม โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรในธุรกิจนี้ จากนั้นจึงจัดพาครูวิทยาศาสตร์ และครูแนะแนวไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตในโครงการต่าง ๆ ของ ปตท.สผ.พร้อมจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับโรงเรียน ได้ใช้ในการถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาวิชาชีพเหล่านี้ในมหาวิทยาลัย
หลังจากเผยแพร่ความรู้แล้ว ปตท.สผ.จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีในสาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียมและวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยผู้รับทุนการศึกษาจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าทำงานในสายอาชีพที่ศึกษากับ ปตท.สผ. ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศจำนวน 12 โรงเรียน และจะขยายโครงการให้ครอบคลุมจำนวนโรงเรียนมากขึ้นในโอกาสต่อไป
สำหรับบริษัท ปตท.สผ.เป็นบริษัทผลิตปิโตรเลียมแห่งชาติ มีหน้าที่แสวงหาแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทำการสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมและแสวงหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 13:27 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่