จัดแข่งขันฟุตซอลตามโครงการกีฬาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดที่กาดสวนแก้ว

  
    ส่วนราชการร่วมกับประชาชนชาวแม่ริมและกาดสวนแก้ว ร่วมกันจัดแข่งขันฟุตซลอต้านภัยยาเสพติด เริ่ม 26 พ.ย.นี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้ชมฟรี
อุทยานการค้ากาดสวนแก้วร่วมกับอำเภอแม่ริม กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างข้าราชการ,ตำรวจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้บริหาร-สมาชิกและพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,สื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนในอำเภอแม่ริม และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ลาน SKY HALL ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ซึ่งภายในงานยังจะมีการประกวดกองเชียร์ต่อต้านยาเสพติด 11 ตำบล พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านด้วย
ทั้งนี้เนื่องจรกภัยยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรง และเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายได้ดำเนินการปราบปราม และป้องกันมาโดยตลอด จนลดน้อยลงมาในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับหวนคืนมารุนแรงอีก หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงต้องมีการรวมพลังในการต่อต้านต้านและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายที่เกิดขึ้น
นอกจากนั้นส่วนราชการยังเล็งเห็นความสำคัญในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรวมพลังต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันของชุมชนต่อปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้เกิดความร่วมมือผนึกกำลังกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 13:28 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่