สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจง แนวทางประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ

  
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจง แนวทางประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ แก่ ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน เสียงตามสายและ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง แนวทางประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ แก่ ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน เสียงตามสายและ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่อำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อายและ เชียงดาว ณ ริมดอยรีสอร์ต อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานในพิธีเปิด นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มในการเกิดภัยเพิ่มขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้งไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทางราชการและประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตามมา เพื่อเป็นการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน บรรเทา แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายของชาติจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทั้งขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวสาร ได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติ สามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดภัย
สำหรับการอบรมดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ ซึ่งภัยแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป สำหรับภาคเหนือ มีทั้งดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและ แผ่นดินไหวซึ่งกลายเป็นภัยใกล้ตัวและรุนแรงในภาคเหนือในขณะนี้
 
6 มิถุนายน 2557 , 14:59 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่