การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในเดือนกรกฎาคม 2557
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการ จึงกำหนดจัดโครงการจัดอบรมพัฒนาต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยจะใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม สัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เสริมสร้างทักษะในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร สินค้า/บริการในภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจำได้ และทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1 รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน มีเนื้อหากิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่อง ASEAN Over All เรื่องอัตลักษณ์ล้านนาในอาเซียน เรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เรื่องการเจรจาบนเส้นทาง Logistic เรื่อง Brand Communication ตลอดจนกิจกรรม Workshop และประเมินสมรรถนะ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯ และสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3740 หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.region3.go.th
 
6 มิถุนายน 2557 , 15:43 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่