การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557

  
     สำนักชลประทานที่ 1 วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงต้นฤดูฝน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเก็บกัก 107.782 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40.67 มากกว่าปี 2556 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 70.146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26.67 มากกว่าปี 2556 และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 24.010 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.71 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2556 รวมปริมาณน้ำทั้งหมด 201.938 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.85 มากกว่าปริมาณน้ำ ปี 2556 เท่ากับ 75.419 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในปี 2557 ได้วางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ประกอบด้วย การเกษตร ปริมาณน้ำ 358.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84.84 การอุปโภค-บริโภคและผลิตประปา ปริมาณ 9.64 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 2.28 ภาคอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำ 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.01 และการรักษาระบบนิเวศ ปริมาณน้ำ 54.48 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.88 รวมปริมาณน้ำที่จัดสรรตลอดช่วงฤดูฝนทั้งสิ้น 423.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานที่ 1 จะปลูกพืชเกินแผนร้อยละ 20 แต่มีการกำกับการใช้น้ำ ทำให้พื้นที่ปลูกเกินแผนไม่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 60 ด้านการวางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนขณะนี้ทุกภาคส่วนเตรียมการไว้หมดแล้ว มีการกำหนดเป้าหมายพื้นที่การเพาะปลูกใกล้เคียงกับปี 2556 โดยมีพื้นที่รวม 400,447 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี 267,031 ไร่ พืชไร่ 14,226 ไร่ พืชผัก 4,949 ไร่ ไม้ผล 108,137 ไร่ ไม้ยืนต้น 1,970 ไร่ บ่อปลา 3,678 ไร่ และพื้นอื่นๆ 466 ไร่
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวด้วยว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตในช่วงฤดูฝน ปี 2557 ที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย สำนักชลประทานที่ 1 ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 68 เครื่อง และเครื่องจักร เครื่องมือ ได้แก่ รถบรรทุก รถเครน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 19 คัน สำหรับให้การช่วยเหลือ
 
8 มิถุนายน 2557 , 17:09 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่