ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนทนาในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทุกอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อขับเคลื่อนความสามัคคี ปรองดอง นำพาประเทศไปสู่ความเจริญด้านเศรษฐกิจ พร้อมแข่งขันในเวทีอาเซียน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนทนาในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางระบบ F.M. 93.25 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวเดือน อินต๊ะ เป็นผู้ดำเนินรายการ ถือเป็นการพบปะสนทนาในรายการดังกล่าวเป็นครั้งแรก เนื่องจาก เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 สัปดาห์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มีภาคเอกชน ภาคราชการ เข้ามาร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอฟิว โดยที่ประชุมเห็นว่า หากจังหวัดเชียงใหม่ มีความสงบเรียบร้อยเช่นนี้ตลอดไป มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีประกาศยกเลิกเคอฟิวในจังหวัดเชียงใหม่ เช่นพื้นที่อื่นๆ ที่ยกเลิกไปแล้ว 7 แห่ง เช่น พัทยา ภูเก็ต สมุย หัวหิน ส่วนประเด็นสำคัญในที่ประชุม 3 ประการ คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านการท่องเที่ยว และด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสามัคคี ปรองดอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สลายสีเสื้อ ลดปัจจัยปัญหา ส่วนระดับอำเภอและหมู่บ้านก็จะทยอยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนความสามัคคี ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อคืนสู่ความสงบร่มเย็น เร่งพัฒนาประเทศ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เมื่อประเทศไทยมีความมั่นคงทางสังคมแล้ว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เพราะไทยมีความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ความสามัคคี จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศหลักในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้แข่งขันในประชาคมโลกได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า หากมีโอกาสตนจะมาจัดรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนด้วยตนเอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ แต่หากติดภารกิจอื่นไม่สามารถมาสนทนาในรายการได้ จะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่แทน ซึ่งตนมีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและตามนโยบายของรัฐบาล
 
8 มิถุนายน 2557 , 18:17 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่