จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปแล้ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปแล้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ดำเนินภารกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างพี่น้องประชาชนชาวไทย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป.จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธี ตามที่คณะรักษาความมั่นคงภายในร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ดำเนินภารกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างพี่น้องประชาชนชาวไทย ตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้สังคมยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง สร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ลดความหวาดระแวง สร้างความไว้วางใจ ขจัดเงื่อนไขความขัดแย้ง สานใจสู่สันติสุข ให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนไทยทุกภาคส่วนมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ คืนความสุขให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ
ในการนี้พระครูวิสิทธิ์ ธรรมากร เจ้าคณะตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงธรรมเทศนา โปรดผู้มาร่วมกิจกรรมว่า การแก้ปัญหาปัจจุบันต้องใช้หลักขันติ คือความอดทน อดกลั้น และโสรัจจะ คือความสงบ บ้านเมืองในภาวะนี้ต้องการความปรองดอง สมานฉันท์ โดยจะต้องไม่มีอคติ 4 คือความลำเอียงเพราะรัก ความเกลียดชัง ความกลัว และความหลง ในการนี้ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากวัด 5 วัด แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดเชียงใหม่ จะตั้งอยู่ที่ห้องศูนย์อำนวยความเป็นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงาน
 
9 มิถุนายน 2557 , 11:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่