กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยแผ่นดินไหว

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันตนเองจากภัยแผ่นดินไหว ดินโคลนถล่มแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 อำเภอของเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเตรียมความ พร้อมในการรับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง แนวทางการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ณ โรงแรมริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อป.มช.) ผู้รับผิดชอบเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชุมชน ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ และ เชียงดาว จำนวน 33 คน เข้าร่วมรับฟังเพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน โดยมีการเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มาบรรยายให้ความรู้
นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว ว่า เกิดจากรอยเลื่อนระเบิดใต้ดินซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน กระจายอยู่ใน 22 จังหวัด นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุเกิดจากการไหลหมุนเวียนของน้ำใต้ดิน การเคลื่อนตัวของหินหลอมละลาย การเปลี่ยนแปลงสถานะใต้ดิน การทำเหมือง การยุบตัวใต้ดิน ประชาชนควรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว คือ ระหว่างการเกิดแผ่นไหวจนถึงหลังจากแผนดินไหว 2 นาที หากรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวให้รีบหาที่ปลอดภัยหลบเป็นอันดับแรก หลบใต้โต๊ะหรือสิ่งที่สามารถป้องกันสิ่งของที่จะหล่นได้ อย่าตื่นตระหนกวิ่งออกจากบ้านเพราะอาจมีสิ่งของตกลงมาทับตัวได้ ระวังกระจกแตก แผ่นกระเบื้อง หรือป้ายต่างๆ ที่จะตกลงมา หลีกเลี่ยงกำแพงคอนกรีตบล็อก เปิดประตูหรือหน้าต่างค้างไว้เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ามีทางหนี ส่วนในช่วง 2-5 นาที หลังแผ่นดินไหว ควรป้องกันมิให้เกิดเหตุไฟไหม้โดยการปิดแก็สหุงต้มทันที ปิดสะพานไฟเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและตะโกนบอกต่อๆ กัน หากไฟไหม้เกิดขึ้นให้รีบตะโกนขอความช่วยเหลือทันที หากมีอุปกรณ์ดับไฟให้รีบดำเนินการ ช่วง 5-10 นาที หลังเกิดแผ่นดินไหว หลังจากดับไฟในบ้านแล้ว ให้รับตรวจสอบสภาพของบ้าน ระวังเหยียบเศษแก้ว เศษกระจก ที่ตกหล่น ช่วยเหลือคนชรา และคนป่วย ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ซักซ้อมและนัดแนะสมาชิกในครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและคอยรับฟังข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
 
9 มิถุนายน 2557 , 15:03 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่