จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีกว่า 13,000 ไร่

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีประจำปี 2557 พื้นที่ 68 แปลง เนื้อที่กว่า 13,000 ไร่
นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงาน สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกป่าจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานได้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ถึงความพร้อมที่จะดำเนินการปลูกภายในฤดูฝนปี 2557 ตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ได้ข้อสรุปคือ พื้นทีป่าอนุรักษ์ เห็นชอบตามที่สำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ 16 ยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าจำนวน 30 แปลง เนื้อที่ 8386 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เขียงใหม่ ยืนยันฟื้นที่เป้าหมายปลูกป่า 22 แปลง เนื้อที่ 4,100 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ เห็นชอบตามที่อำเภอต่าง ๆ เสนอ 16 แปลง เนื้อที่ 779 ไร่ รวมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 68 แปลง เนื้อที่ 13,265 ไร่
สำหรับพื้นที่ปลูกป่าตามอำเภอต่าง ๆ ในปี 2557 นี้กำหนดไว้ 9 อำเภอประกอบด้วย อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง แม่วาง หางดง ฮอด พร้าว ดอยเต่า และดอยหล่อ ทั้งนี้หน่วยงานและองค์กรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่หรืออำเภอท้องที่ต่อไป
 
10 มิถุนายน 2557 , 15:51 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่